Дистанційне навчання(мова)

Шановні учні! Карантин не привід для байдиків! Час-найцінніший ресурс,тому давайте використовувати його з користю!
Для самостійного опрацювання учням 204,207,212,203 груп!
Тема уроку: "Дієслово,дієслівні форми.Складні випадки словозміни дієслів дати,їсти,відповісти,бути та інші"
 Дієслово – це самостійна змінна частина мови, слова якої називають дію або стан предмета як процес і відповідають на питання що робити? що зробити? (у початковій формі).
 Початкова форма дієслова має назви: інфінітив, неозначена форма дієслова. Синтаксична роль: може виступати усіма членами речення.
   Дієслова в другій особі однини теперішнього часу та в майбутньому часі доконаного виду мають закінчення -еш (-єш), -иш (-їш): хочеш, будуєш, вариш, гоїш, захочеш, збудуєш, звариш, загоїш. Виняток становлять дієслова дати, їсти, відповісти, розповісти: ти даси, їси, відповіси, розповіси, а не даш, їш, відповіш, розповіш, як то часом, надто в західних областях України, кажуть.
   Дієслово бути має в усіх особах однини й множини форму є: «Зазнаю чужої сторони, яка вона є» (Марко Вовчок); «Ви є у нас від самого царя настановлені» (Г. Квітка-Основ’яненко). Іноді для першої й третьої особи однини вживають форми єсть: «Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була» (П. Тичина); «Коли в чоловіка хліба єсть достаток, то в нього в дому всякий буває статок» (М. Номис). У сучасній українській літературній мові звичайно випускають форми є, єсть у складеному присудку: я — учень V класу, ти мені — родич, він тобі — товариш, — залишаючи їх тільки тоді, коли треба надати фразі врочистого тону: «Я єсть народ».
  Форми для другої особи однини єси й третьої особи множини суть — архаїчні. Форма суть трапляється в південно-західних діалектах. В українській класичній літературі цих форм уживали тоді, коли було треба надати фразі врочистості або іронії: «Як справді кохаєш, як вірний єси, мені серце неньки живе принеси» (М. Вороний). 
   Знайдіть дієслова й визначте форму кожного з них.
Читати,читання,прочитавши,читаний,читаю,прочитано;збайдужілий,байдуже,байдужіти,байдужий,байдужітимеш;морозить,морозно,заморозити,мороз,заморожено,заморозивши,морожений,дрібний,подрібнено,дрібно,дріботіти,подріботівши,дріботіння;світати,освітлення,світити,освітлено,засвітивши,світиш,світло.
   Виконайте тестові завдання   § 15,ст.47,впр.5 !
   О.Авраменко "Українська мова" 11 клас

Тема уроку: "Паралельні форми вираження наказового способу дієслова І та ІІ особи множини"
Наказовий спосіб має лише форми другої особи однини й першої та другої особи множини з такими закінченнями:
2 ос.
однини
ø (нульове закінчення)
1 ос.
множини
-імо (-ім),
-мо
2 ос.
множини
-іть,
-те


1. Закінчення -и, -імо(-ім), -іть звичайно бувають:
а) під наголосом: живи́, живі́мо (живі́м) у живі́ть; іди́, іді́мо (іді́м), іді́ть; печи́, печі́мо (печі́м), печі́ть; припусти́, припусті́мо (припусті́м), припусті́ть;
б) у дієсловах доконаного виду з наголошеним префіксом ви-: ви́бери, ви́берімо (ви́берім), ви́беріть; ви́жени, ви́женімо (ви́женім), ви́женіть тощо, які без префікса мають кінцевий наголос: бери́, бері́мо (бері́м), бері́ть; жени́, жені́мо (жені́м), жені́ть;
в) після н у дієсловах, що мають в інфінітиві суфікс -ну-: кивни́, кивні́мо (кивні́м), кивні́ть; кри́кни, кри́кнімо (кри́кнім), кри́кніть; моргни́, моргні́мо (моргні́м), моргні́ть; сту́кни, сту́кнімо (сту́кнім), сту́кніть;
г) у дієсловах з основою на л або р після приголосного: підкре́сли (і підкре́сль), підкре́слімо (підкре́слім), підкре́сліть); прові́три, прові́трімо (прові́трім), прові́тріть.
2. Нульове закінчення, -мо, -те вживаємо:
а) після йграй, гра́ймо, гра́йте; купу́й, купу́ймо, купу́йте; стій, сті́ймо, сті́йте; ший, ши́ймо, ши́йте;
б) після приголосних б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, рне го́рб(ся), не го́рбте(ся); сип, си́пмо, си́пте; став, ста́вмо, ста́вте; ознайо́м, ознайо́мте; ріж, рі́жмо, рі́жте; покли́ч, покли́чмо, покли́чте; руш, ру́шмо, ру́ште; морщ, мо́рщте; пові́р, пові́рмо, пові́рте;
в) після приголосних д, т, з, с, л, н, причому ці приголосні пом’якшені сядь, ся́дьмо, ся́дьте; трать, тра́тьмо, тра́тьте; чисть, чи́стьмо, чи́стьте; злазь, зла́зьмо, зла́зьте; пові́сь, пові́сьмо, пові́сьте; ви́зволь, ви́звольмо, ви́звольте; стань, ста́ньмо, ста́ньте.
Примітка 1. Дієслово ї́сти має форми наказового способу: їж, ї́жмо, ї́жте; від дієслів відпові́сти, допові́сти, перепові́сти, розпові́сти й под. форми наказового способу не утворюємо.
Примітка 2. Приголосні г, к у формах наказового способу чергуються із ж, ч: бі́гти — біжи́, біжі́мо (біжі́м), біжі́ть; лягти́ — ляж, ля́жмо, ля́жте; пекти́ — печи́, печі́мо (печі́м), печі́ть.
Приголосні з, с, х у словах типу каза́ти, писа́ти, бреха́ти в наказовому способі чергуються із ж, шказа́ти — кажи́, кажі́мо (кажі́м), кажі́ть; писа́ти — пиши́, пиші́мо (пиші́м), пиші́ть; бреха́ти — (не) бреши́, (не) бреші́ть.
Примітка 3. Усі дієслова із суфіксом -ува-(-юва-) мають перед закінченнями наказового способу -уй-(-юй-)пока́зуй, пока́зуймо, пока́зуйте, вимі́рюй, вимі́рюймо, вимі́рюйте.
Утворіть усі можливі форми наказового способу від поданих слів.
Бачитися,куховарити,підтвердити,повідомити,підсилити,помовчати.
Зразок. Варити.
1-а ос.-варімо;
2-а ос.-вари,варіть,варіте;
3-я ос.-хай варить,хай варять.
Напишіть інструкцію,як поводитися в басейні,використавши в ній дієслова наказового способу в 2-й особі множини (не ходіть,не залишайте,робіть і под.). В інструкції треба викласти правила стосовно дотримання санітарно-гігієнічних вимог,техніки безпеки тощо(не менше десячти пунктів).

  Виконайте тестові завдання   § 17,ст.55,впр.5 !
   О.Авраменко "Українська мова" 11 клас

Дла самостійного опрацювання учням 204,207,212 груп!
Тема уроку: Метафора,метонімія,їхня роль у мовленні 
Приклади:
«Грізні стіни стоять мовчазливо» — подвійна метафора, основою якої є уособлення «стіни стоять мовчазливо». Також до її складу входить метафоричний епітет «грізні стіни».
«Серце нудьгує, і плаче воно» — проста дієслівна метафора, уособлення, метонімія.
«Коли усе в тумані життєвому загубиться» — подвійна метафора.
«Замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли» — розгорнута метафора, що складається з двох подвійних та метафоричного епітета «поле стоголосе».
«Над сріблом води лісової» — проста іменникова метафора, перенесення значення здійснено на основі подібності кольору та блиску дорогоцінного металу та водної поверхні.
 Метонімія (грец. μετωνυμία — перейменування) — це слово, значення якого переноситься на найменування іншого предмета, пов'язаного з властивим для даного слова предметом за своєю природою.  
   Наприклад, такий вислів, як «весь театр аплодував», містить у собі метонімію, виражену словом «театр». Це слово вжите тут не у прямому, а в переносному значенні, оскільки, кажучи так, ми маємо на увазі те, що аплодував не театр, а глядачі, які в ньому знаходилися. При цьому поняття «театр» і «глядачі» перебувають у тісному взаємозв'язку, виступаючи як близькі за самою своєю природою, реально, а не умовно, як це має місце в метафорі. 
  Метонімія — Зближення, зіставлення понять за суміжністю позначуваних понять, коли предмет чи явище позначають за допомогою інших слів і понять. 
  Наприклад: золото у вухах (замість: золоті сережки чи сережки з золота).
Домашнє завдання : виконати тестові завдання за посиланням https://vseosvita.ua/library/test-dla-samoperevirki-z-temi-hudozni-zasobi-77765.html
Для самостійного опрацювання учням 203 групи!
Тема уроку : УМР. Написання есе про свою заповітну мрію
Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис)  прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.
Пам’ятайте! Обираючи жанр есе, ви можете дозволити собі бути суб’єктивними, зосередитися на частковому, а не на головному, висловлювати спірні міркування, наводячи мінімум доказів, але, з іншого боку, саме це може бути і небезпечним — уявна легкість — пиши собі, як бажаєш. Але зовсім не факт, що ваш твір вийде оригінальним та цікавим.
Приклад написання есе ви можете переглянути за посиланням https://ij.ogo.ua/ya-zhurnalist/prekrasna-mit-zhittya/
Домашнє завдання : написати есе про свою заповітну мрію.

Для самостійного опрацювання учням 203 групи!
Тема уроку: Активні і пасивні дієприкметники 
Дієприкметники передають дію або стан як динамічну ознаку предмета.
Ознаки, що розвиваються в певному діючому предметі, передають активні дієприкметники, тобто ті, що вказують на ознаку дії, яку виконує сам предмет: зеленіючий ліс, навислі гілки, замерзла річка.
Як бачимо, дієприкметник, на відміну від прикметника, має часове значення, передаючи ознаку в процесі її розгортання (теп.час) або завершення (мин.час) – темніючи небо (наростаюча ознака), потемніле небо (завершена ознака).
Ознаки, що виникають унаслідок дії інших предметів відносно названого, передають пасивні дієприкметники: написаний(кимось) лист,  випрасувана (кимось) сорочка.
Пасивні дієприкметники називають ознаку вже виконаної дії, тобто вживаються лише у формі минулого часу.
Творення дієприкметників
Час
Активні  
Пасивні
Спосіб творення
Приклади
Спосіб творення
Приклади
Теперішній
Від дієслівної основи 3-ї особи мн. теп. часу перех.
дієслів недоконаного виду + -уч(юч)-(І дієвім.)
-ач(яч)(ІІ дієвім.)
Квітнуть-квітнучий,
співають-співаючий,
зітхають-зітхаючий.Минулий
Від основи інфінітива неперех. дієслів доконаного виду + -л- (суфікс –ну-, як правило, випадає)
Змарніти-змарнілий, промокнути-промоклий.
Від основи інфінітива перех. дієслів доконаного виду + -н-, -ен-, -т-
Увага! Часто відбувається чергування приголосних
Загоювати-загоюваний,
Писати-писаний, узгодити-узгоджений, витерти-витертий
Запам’ятайте!  Від дієслів на –ся дієприкметники не утворюються!

Зверніть увагу! Активні дієприкметники теперішнього часу в українській мові мають обмежене вживання. При вимові й на письмі їх  краще замінити підрядною конструкцією. Не  «виконуючий пісню співак», а «співак, який виконує пісню».
Сфера використання активних дієприкметників – в основному термінологічна лексика: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, ведуче колесо, тонізуючі речовини, резонуюча камера,діючий вулкан, лежачі хворі, планеруючий літак. Але й у цій сфері їх намагаються по можливості уникати: замість «спрямовуюча рейка» вживають «непряма рейка», «завідувач» - а не «завідуючий», «командувач» - а не «командуючий». Активним у вжитку є словосполучення «виконуючий обов’язки», оскільки вислів має значення іменника.
Пройдіть тестові завдання за посилання https://naurok.com.ua/test/aktivni-i-pasivni-dieprikmetniki-22632.html
Домашнє завдання :  § 18,вправа 7.
Для самостійного опрацювання учням 204 та 207 груп!
Тема уроку: Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, запитання, звернення, порівняння)
Переглянути відео за посиланням!
Для закріплення матеріалу пройти тестові завдання за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=cn2WxvhBy9Y !
Домашнє завдання : пройти тестові завдання за посиланням https://zno.osvita.ua/ukrainian/all/1125/ .
Тема уроку: Урок мовленнєвого розвитку. Написання висловлень із використанням тропів і фігур
  Троп - прийом (засіб) виразності, заснований на перенесенні значення і, в результаті, на суміщенні смислів в одній і тій же формі. Слово, словосполучення, пропозиція, які називають який-небудь предмет, явище, ситуацію, використовуються для позначення іншого предмета, явища, ситуації. Загальноприйнята (виробляє) і нове (похідне) значення поєднуються. 
  Фігура мови (стилістична фігура, риторична фігура) -прийом (засіб) виразності, заснований на співставленні одиниць у тексті. Квінтіліан вказував, що фігура мови "представляє собою відхилення в думці або вираженні від повсякденною або простої форми". Звідси і термін фігура - своєрідна "мовна поза" компонентів висловлювання, відхилена  від звичайної, стандартної.
  Домашнє завдання : написати власне висловлення з використаням тропів і фігур на тему "Карантин- не привід  зупиняти життя!"
Для самостійного опрацювання учням 204 групи!!!
Тема уроку: Узагальнення та контроль знань
Виконати  тестові завдання формату ЗНО за посиланням https://zno.osvita.ua/ukrainian/347/ (лише з української мови) !
Домашнє завдання :  виконати тестові завдання формату ЗНО за посиланням https://zno.osvita.ua/ukrainian/363/ ( лише з української мови)!
Для самостійного опрацювання учням 207 та 212 груп!
Тема(перший урок): Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка
Тема(другий урок): Складні випадки синтаксичного узгодження

Опрацювати § 19-20,ст.62 та виконати впр. 5-6!
Домашнє завдання: вправа 7!

Для самостійного опрацювання учням 207 та 212 груп!
Тема: Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=0jc16kvjrQw!
Пройдіть тестові завдання у форматі ЗНО за посиланням https://zno.osvita.ua/ukrainian/299/ (лише з української мови)!
Для самостійного опрацювання учням 203,204 та 212 груп!
Тема: Узагальнення та контроль знань
Виконайте тестові завдання за посиланнями  :
https://zno.osvita.ua/ukrainian/299/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/309/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/281/
Виконувати завдання лише з української мови!
Скріни з результатами відправляти на пошту olenakhomanets@gmail.com
Для самостійного опрацювання 207 групі!
Тема: Вживання похідних сполучників
Опрацюйте теоретичний матеріал  за посиланням https://vseosvita.ua/library/urok-uzivanna-pohidnih-spolucnikiv-11-klas-188622.html!
Виконайте завдання та скиньте результати на пошту olenakhomanets@gmail.com!
Домашнє завдання: тестові завдання за посиланням https://vseosvita.ua/library/urok-uzivanna-pohidnih-spolucnikiv-11-klas-188622.html!
Для самостійного опрацювання 114 групі!
Тема: Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія

Мовленнєва подія - це конкретний факт мовленнєвої активності. 
Законспектуйте визначення в зошит!
Домашнє завдання: написати мовленнєвий вчинок перед аудиторією на тему "Якою має бути дівчина" 
Тема: Написання есе про явище природи,що викликає найбільше захоплення й здивування
Есе — це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції, який виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальне або вичерпне трактування предмета.
Домашнє завдання: Написати есе про явище природи,що викликає найбільше захоплення й здивування(веселка,дощ,грім тощо)
Для самостійного опрацюваня 207 групі!
Тема: Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка
Перегляньте відео з теоретичним матеріалом за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=VS8LZYJdTjY та  законспектуйте!
Домашнє завдання: записати в зошит складне речення, розібрати його та визначити граматичний зв'язок підмета й присудка.
Для самостійного опрацювання 115 групі!
Тема: Узагальнення та контроль знань
Виконати тестові завдання за посиланням https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-do-temi-orfografia-179062.html!
Для самостійного опрацювання учням 207 групи!
Тема: Пасивні конструкції з дієсловом на -ся
Вивчити та законспектувати теоретичні відомості за посиланням https://studfile.net/preview/5679501/page:13/!
Виконати тестові завдання за посиланням https://zno.osvita.ua/ukrainian/189/ (лише українську мову)!
Домашнє завдання: написати короткий твір на довільну тему, використовуючи пасивні конструкції дієслова.
Тема: Синтаксичні конструкції на -но; -то
Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9UuRIMIOP0U !
Виконати тестові завдання(лише мову) https://zno.osvita.ua/ukrainian/203/!
Домашнє завдання: скласти та записати 2 речення з синтаксичними конструкціями на -но; -то; виконати синтаксичний розбір.
Тема: Узагальнення та контроль знань
Виконати тестові завдання за посиланням https://zno.osvita.ua/ukrainian/168/ !
Домашнє завдання: написати власне висловлення на тему "Як має чинити людина, коли на шляху їй трапляються проблеми й перешкоди?"

1 коментар: